Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015r. w zakresie kultury fizycznej.
23.01.2015  /  Józef Kunicki;

Zarządzenie NR ORN.0050.7.2015 Burmistrza Olecka
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015r. w zakresie kultury
fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz.1118 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr ORN.0007.59.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia nr ORN.0050.3.2015 Burmistrza Olecka z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie określenia procedury zlecania w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadań Gminy Olecko w ramach otwartego konkursu ofert, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej.
2. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez:
1) prowadzenie atrakcyjnych form zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I – III szkół podstawowych mających na celu pobudzenie dzieci do większej aktywności ruchowej,
2) prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach i uczestnictwo w rywalizacji sportowej,
3) przygotowanie i realizacja oferty rekreacyjno – sportowej dla osób w wieku 50+ z terenu Gminy Olecko.
3. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olecku,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Wacław Olszewski

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F