Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Inicjatywa lokalna
24.01.2018   /  Józef Kunicki

Co to jest inicjatywa lokalna?

Inicjatywa lokalna jest  formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Kto może korzystać z inicjatywy lokalnej?

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w  art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2014r. poz.1818 z późn. zm) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Czego może dotyczyć inicjatywa lokalna?

1. Budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiącej własność gminy, a także budynków oraz obiektów małej architektury.
2. Działalność charytatywna.
3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.
7. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
9. Turystyka i krajoznawstwo.
10. Ochrona przyrody, w tym zieleń w miastach i wsiach, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
11. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
12. Rewitalizacja.

W jaki sposób realizować zadania w ramach inicjatywy lokalnej?

1. Określić potrzebę.

2. Zaangażować grupę osób, które będą pomagać przy realizacji.

3. Złożyć wniosek (druk wniosku i przykład wypełnienia wniosku w załączeniu).

4. Uczestniczyć w pracach związanych z uzupełnieniami i korektami wniosku.

5. W razie zatwierdzenia wniosku- współpracować z wydziałem wiodącym Urzędu Miejskiego w Olecku w celu podpisania umowy i realizacji wniosku.

6. Podpisać umowę.

7. Zrealizować przedsięwzięcie.

Terminy

 Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac wolności 3,  19-400 Olecko,  w następujących terminach:

do 30 stycznia roku, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna;

-   w  sytuacji niewyczerpania puli środków  na inicjatywę lokalną w terminie, o którym mowa wyżej - do końca roku kalendarzowego.

Ocena złożonych wniosków

Wnioski będą oceniane wg poniższych kryteriów:

- liczba realizatorów  inicjatywy lokalnej,

- zaangażowanie środków budżetowych gminy w kosztach całkowitych,

- udział oszacowanych kosztów własnych* inicjatora w kosztach całkowitych,

- określenie liczby osób, którym ma służyć inicjatywa lokalna (określenie celowości z punktu widzenia społeczności lokalnej)

*Koszty własne- suma oszacowanego wkładu pracy społecznej, wkładu rzeczowego i wkładu  finansowego   inicjatora.

Więcej informacji: 87 520 19 50,

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F